สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

วีซ่าอเมริกา

สรุป เอกสารสำคัญ และ หลักฐานการทำงานของผู้สมัครวีซ่า ในการยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

ตลอด 3 ตอนที่ผ่านมา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (B – 1 / B – 2) โดยเฉพาะ ซึ่งเราได้นำเสนอเนื้อหาสำคัญที่จะทำให้ผู้สมัครเข้าใจที่มาที่ไปและขั้นตอนต่างๆในการยื่นวีซ่า เพื่อให้ผู้สมัครมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง

ในครั้งนี้จะเป็นการสรุปสาระสำคัญอย่างรวบรัด เกี่ยวกับเอกสารสำคัญและหลักฐานเกี่ยวกับการทำงาน เรียกได้ว่าเป็น “A Must” หรือ เป็นคู่มือฉบับย่อสำหรับผู้สมัครในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

***(หากผู้อ่านต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กรุณาย้อนกลับไปที่บทความก่อนหน้านี้ เรื่องวีซ่าท่องเที่ยวและขั้นตอนในการยื่นวีซ่า)***

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ประเภท B1 หรือ B2

1. PASSPORT ตัวจริง และ สำเนา(ถ่ายเอกสาร) > ในกรณีที่มีหลายเล่มให้แนบทุกเล่มที่มี

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว  (ห้ามใส่แว่น และต้องเห็นใบหูได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งใดปกปิดใบหู)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร)

4. ใบสูติบัตร (สำหรับเด็ก อายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)

5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ)

6. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนใบหย่า (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ใช้สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส(ถ้ามี) (ในกรณีคู่สมรสซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรด้วยกัน ให้แสดงใบสตูบัตรของบุตร)

7. เอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (เช่น สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)

8. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักทรัพย์ บ้าน คอนโด ที่ดิน กองทุน หุ้น ฯลฯ

หลักฐานเกี่ยวกับการทำงานของผู้สมัคร

1. กรณีทำงานประจำ ให้ทางบริษัทที่ออกหนังสือรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่งหน้าที่ และเงินเดือน ใบอนุญาตให้ลางาน หรือ หลักฐานสลิปเงินเดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ ให้เตรียม หนังสือรับรองบริษัท / ทะเบียนการค้า / บัตรเกษตรกร หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ เช่น รูปถ่ายสถานที่ทำงาน ร้านค้า สินค้า ซึ่งมีผู้สมัครอยู่ในรูป

3. กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือจากทางมหาวิทยาลัย หนังสือรับรองสถานะการเป็น นักศึกษา จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งระบุว่าผู้สมัครจะกลับมาศึกษาต่อตามปกติในปีการศึกษาถัดไป

4. กรณีการยื่นขอวีซ่าโดยมีผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ (ผู้ติดตามหรือผู้ปกครอง) ให้เตรียมเอกสารของผู้สมัคร 1 ชุด (ในกรณีที่มีเอกสารซ้ำกันกับของสปอนเซอร์ ให้เตรียมเอกสารอีก 1 ชุด แยกกัน สำหรับสปอนเซอร์)

5. กรณีที่มีเอกสารเป็นจดหมายเชิญจากบุคคลที่รู้จักในต่างประเทศ ผู้สมัครต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อใด ๆ หรือ หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

 

ในครั้งหน้า เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการไปติดต่อเพื่อยื่นวีซ่าและสัมภาษณ์ที่สถานทูต สถานการณ์จริง จากประสบการณ์จริง เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัครออนไลน์ การจ่ายค่าธรรมเนียม การนัด ไปจนถึงการเดินทางไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา และรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้สมัครควรรู้

โปรดติดตามตอนต่อไป

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา “Help for Visa” เพราะเรารับดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า จัดการให้เสร็จสรรพ บริการด้วยใจ ในราคาที่ย่อมเยา***

Official website: http://helpforvisa.com/
Email: helpforvisa1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
Telephone: 0649546524
Line ID: 0649546524

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/