สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

วีซ่าอเมริกา B – 1 / B – 2 และขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตัว ยื่นวีซ่า (ตอนที่ 3) 

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณีจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่ขณะที่ทำการตัดสิน โดยอาจพิจารณาจากเจตนาของผู้สมัคร สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของผู้สมัคร ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

*** ข้อควรระวัง : ไม่ควรแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร

ในกรณีที่ผู้สมัครมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ผู้สมัครสามารถนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดและจะเคารพข้อมูลที่เป็นความลับของผู้สมัครภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สมัครควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ และควรนำเอกสารตัวจริง หลีกเลี่ยงการใช้สำเนา ละไม่ควรให้ส่งโทรสาร อีเมล หรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาทางไปรษณีย์

– หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์

– รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง และ / หรือ คำอธิบายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเดินทางของผู้สมัคร

– หนังสือจากผู้ว่าจ้างซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

– ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูกตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าผู้สมัครจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้สมัครควรพิจารณานำเอกสารต่อไปนี้ด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

นักเรียน

– ผลการเรียนล่าสุด ใบรับรองผลการศึกษา และใบรับปริญญา / ใบประกาศนียบัตร

– หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนจากธนาคาร ใบรับเงินฝากประจำ หรือหลักฐานอื่น ๆ

ผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งมีการประกอบอาชีพ

– หนังสือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างและสลิปเงินเดือน 3 เดือน (ย้อนหลัง นับจากช่วงที่ยื่นคำร้อง)

นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท

– หลักฐานแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทและรายได้

บุคคลผู้ประสงค์เดินทางไปเยี่ยมญาติ

– สำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ (เช่น กรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น)

ผู้เคยเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกา

– กรณีที่ผู้สมัครเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ให้นำเอกสารยืนยันการเดินทางเข้าประเทศและสถานะวีซ่าประกอบการ     พิจารณา

บุคคลผู้ประสงค์เดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

กรณีที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ควรเตรียมเอกสารประกอบต่อไปนี้นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้น และในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่กงสุลอาจร้องขอ

– รายงานการวินิจฉัยจากแพทย์ในประเทศของผู้สมัครที่อธิบายถึงลักษณะของอาการป่วยและเหตุผลที่ต้องการเข้ารับการรักษาในสหรัฐอเมริกา

– หนังสือตอบรับจากแพทย์หรือสถานพยาบาลในสหรัฐอเมริกาแจ้งความยินยอมที่จะรักษาอาการป่วยดังกล่าว รวมทั้งรายละเอียดเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา (รวมทั้งค่าบริการของแพทย์ โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด)

– หนังสือแจ้งความรับผิดชอบด้านการเงินจากบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่ออกค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และค่าพักอาศัยของผู้สมัคร บุคคลที่รับรองการชำระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนโดยอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคาร เอกสารแสดงรายรับ / เงินออม หรือสำเนาการยื่นภาษีเงินได้

ทั้ง 3 ตอน นี้ คือข้อมูลสำคัญที่ผู้สมัครจะสามารถศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเป็นการเตรียมตัวในเบื้องต้น ก่อนการยื่นขอวีซ่า ในครั้งหน้า เราจะสรุปเอกสาและหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาของสถานทูต ในรูปแบบของ checklist ขอได้โปรดติดตามในตอนต่อไป…

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา “Help for Visa” เพราะเรารับดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า จัดการให้เสร็จสรรพ บริการด้วยใจ ในราคาที่ย่อมเยา***

Official website: http://helpforvisa.com/
Email: helpforvisa1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
Telephone: 0649546524
Line ID: 0649546524

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/