สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

วีซ่าอเมริกา B – 1 / B – 2 และขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตัว ยื่นวีซ่า (ตอนที่ 2)

วีซ่าอเมริกา ตอนที่ 2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และวิธีการในการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

ผู้สมัครที่ยื่นคำร้อง ขอวีซ่า ธุรกิจ / ท่องเที่ยว ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

2. หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้สมัครตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้สมัครที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกันไปตามจำนวนผู้

3. รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (5 ซม. X 5 ซม.) ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 รูป

4. ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากับจำนวน 160 เหรียฐสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไม่สามารถขอคืนได้)

ในบางกรณี หากวีซ่าของผู้สมัครผ่านการอนุมัติแล้ว อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออกวีซ่า ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร ซึ่งเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้แสดงข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สมัครตรวจสอบว่าตนเข้าข่ายที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

นอกจากเอกสารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้สมัครต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าได้มีการจองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านระบบนี้เป็นที่เรียบร้อย และผู้สมัครยังสามารถนำเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยน์ต่อการพิจารณา เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้เช่นกัน

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3 : การนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการนัดสัมภาษณ์

1. หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

2. เลขที่ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของผู้สมัคร

3. หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลัก ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบคำร้อง DS-160

ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครเดินทางไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ผู้สมัครนัดสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 รูปถ่าย 1 ใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมด และใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย

คำร้องที่ไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้นนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา *

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา “Help for Visa” เพราะเรารับดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า จัดการให้เสร็จสรรพ บริการด้วยใจ ในราคาที่ย่อมเยา ***

Official website: http://helpforvisa.com/
Email: helpforvisa1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
Telephone: 0649546524
Line ID: 0649546524

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/